מילון מונחים 
א
אחוז מימון
אחוז המימון הינו היחס בין סכום המשכנתא על הנכס הנרכש לבין
שווי הנכס לדוגמא : סכום המשכנתא המבוקשת הינו 400,000 ₪
שווי הנכס הינו 1,000,000 ₪ מכאן שאחוז המימון אותו אנו
מבקשים הינו 40% מימון

אישור זכויות
אישור זכויות מונפק על ידי החברה המשכנת או מנהל מקרקעי
ישראל, באישור זכויות מופיעים כל פרטי זיהוי הנכס (כגון: גוש
וחלקה , בעלי הנכס, שעבודים וכדומה). אישור זכויות זה בעצם
תעודת הזהות של הנכס

אישור עקרוני
האישור הראשון שמבצע הבנק בתהליך קבלת המשכנתא, הבנק
מאשר באופן 'עקרוני' את סכום המשכנתא אותו ניתן לקבל בהתחשב
בנתונים האישיים של הלווים ופרטי הנכס אותו מבקשים לרכוש
מומלץ מאוד לקבל אישור עקרוני לפחות מבנק אחד לפני חתימת על
חוזה רכישה
יש לציין כי אישור זה תקף לשלושה חודשים מרגע הקבלה בשונה
(מהתמהיל (עיין ערך תמהיל

ב
ביטחונות

תמורת העמדת המשכנתא ידרוש הבנק להמציא ביטחונות על פי
דרישות. כגון: שיעבוד הנכס/ערבים/ביטוחי משכנתא
ביטוח נכס וביטוח חיים
על כל משכנתא שהבנק יאשר, יידרשו 2 הביטוחים, חיים ומבנה
מכיוון שאם מתרחש אסון במבנה או לחילופין מקרה מוות של אחד
הלווים, יש ביטוח המכסה את הבית או את נוטל המשכנתא

ג
גרירת משכנתא
תהליך בו מתבצעת העברת המשכנתא מהנכס אחד לנכס שני , לרוב גרירת
משכנתא מתבצעת כאשר אנו מוכרים את הנכס שתמורתו נלקחה המשכנתא
ולא מעוניינים בפירעון המשכנתא אלא בהעברתה לנכס החדש אותו אנו
רוכשים

גרייס
'גרייס' פירושו, דחיית התשלום החודשי. כאשר באים לקבל משכנתא ישנה
אופציה לבקשת דחיית תשלומים, בקשה זו נפוצה יותר במקרים בהם הכניסה
(לדירה איננה מיידית (טרם הושלמה הבנייה/ תאריך כניסה מאוחר לפי חוזה
יש להבדיל בין שני סוגי גרייס 
גרייס חלקי: בתקופת הגרייס משלמים תשלומי ריבית בלבד, תשלומי הקרן
נדחים לסיום תקופת הגרייס ונפרשים על יתרת התשלומים
לדוגמא: אם נבקש משכנתא ל- 25 שנה עם גרייס חלקי ל 3 שנים ראשונות
במהלך 3 שנים נשלם רק ריבית, ותשלומי הקרן יתפרסו בסיום הגרייס על 22
השנים הנותרות
גרייס מלא: במהלך תקופת הגרייס לא משלמים כלל, מתחילים לשלם רק בסיום
תקופה ,התשלומים שלא שולמו ייפרסו על תקופת התשלומים הנותרת

ד
דמי פתיחת תיק
עמלה שהבנק גובה על פתיחת תיק המשכנתא, העמלה בגובה של 0.25%
מסכום המשכנתא המבוקש
לדוגמא: על משכנתא בגובה של 1,000,000 ₪ נשלם לבנק עמלת דמי פתיחת
תיק בגובה של 2,500 ש"ח

ה
הלוואת זכאות
הלוואה הניתנת מכספי משרד השיכון לזכאים, לעיתים כוללת מענק
הלוואת זכאות ניתנת כחלק מהמשכנתא ולא בנוסף למשכנת
הלוואה בריבית קבועה
הריבית בהלוואה קבועה לאורך כל חיי המשכנתא ואינה מושפעת משינויים
החלים במשק

הלוואה בריבית משתנה
הריבית בהלוואה משתנה אחת לתקופה קבועה, מועד שינוי הריבית ומרווח
הבנק ידועים מראש, לרוב הבנק מודיע על שינוי הריבית במועד הרלוונטי

הלוואת בלון
הלוואה לטווח קצר, לכל היותר שלוש שנים, במהלך תקופת ההלוואה משלמים
תשלומי ריבית בלבד על כל סכום ההלוואה, בסיום תקופת הבלון יש להחזיר
את הקרן וההצמדה במלואם

הערכת שמאי
במקרים מסוימים ידרוש הבנק הערכת שמאי לגבי הנכס. מטרת ההערכה היא
לאמת את שווי הנכס והסטטוס המשפטי שלו
לדוגמא: כאשר נבצע רכישה מיד שניה ידרוש הבנק הערכת שמאי על מנת
לאשר סכום מסוים למשכנתא
יש לציין כי הבנק מאשר את השווי הנמוך מבין הערכת השמאי וחוזה הרכישה

הערת אזהרה
הערה הנרשמת בטאבו בדבר התחייבות בעל הזכויות הנוכחי בנכס. ההערה
משויכת לגורם הרוכש/המקבל/היורש. בדרך כלל ,מטרת הערת האזהרה הינה
למנוע עסקאות כפולות על אותו נכס
במקרים הרלוונטיים, הבנק הנותן את המשכנתא יבקש לרישום הערת אזהרה
לטובת הבנק

הצמדה
ישנם מסלולים במשכנתא ה'מוצמדים' לערך משתנה כלשהו. כיום ניתן להצמיד
אך ורק למדד המחירים לצרכן. מדד המחירים לצרכן מופץ כל 15 לחודש על ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשקף את השינוי במחיר סל המוצרים הבסיסי
- משקף למעשה את ערך הכסף במשק
הצמדה למדד משפיעה על יתרת קרן ההלוואה שנותרה לתשלום - אם אחוז
המדד עולה קרן ההלוואה שנותרה לתשלום עולה באותו אחוז

התחייבות לרישום משכנתא
כאשר הנכס הנרכש אינו רשום בטאבו, הבנק דורש לקבל התחייבות של בעל
הזכויות להעברת הזכויות על שם הלווה ורישום המשכנתא לטובת הבנק

ז
זכרון דברים
מסמך בעל תוקף משפטי, המכיל את הפרטים העיקריים של עסקה בין צדדים.
קיים נוהג עסקי לפיו זיכרון דברים נחתם טרם חתימת הסכם בין הצדדים.
בדרך-כלל, זיכרון דברים קשור בתשלום מקדמה על-ידי הקונה, בתמורה
להתחייבות בעל הנכס למכור לו את הנכס. על-פי פסיקת בתי-המשפט
בישראל, זיכרון דברים הוא חוזה מחייב לכל דבר ועניין

ח
חברה משכנת
החברה המשכנת היא החברה המוסמכת על ידי מנהל מקרקעי ישראל לנהל
את רישום זכויות המקרקעין בנכסים אותם הוא בנה על המקרקעין של המדינה
המנוהלים על ידי מינהל מקרקעי ישראל) . החברה המשכנת היא הגורם)
המוסמך לניהול כל הרישומים הקשורים לנכס כגון: העברת זכויות על הקרקע
רישום משכנתא וכדו

ט
טאבו
המונח "טאבו" מתייחס ללשכת רישום המקרקעין הפועלת מכוח חוק
המקרקעין. בלשכה זו מנהלים את רישום הזכויות על נכסים בבעלות פרטית, או
בחכירה שהועברה לרישום בטאבו. שם ניתן למצוא את הפרטים הרלוונטיים
לרכישה או למכירה של נכסים אלה. לכל אדם הזכות לעיין בפנקס הרישום
בטאבו ביחס לכל נכס תמורת תשלום אגרה. מסמך הרישום שמופק מן המחשב
נקרא נסח טאבו 

י
ייפוי כח נוטריוני
בעת ביצוע ההלוואה נדרש הלווה לתת ייפוי כח המייפה את כוחו של הבנק
לפעול בשמו לרישום משכנתא. בהתאם לחוק, על ייפוי הכח להיות נוטריוני
כלומר- לחתום בפני עו"ד נוטריון

כ
כושר החזר
מידת היכולת של הלווה להחזיר את תשלומי המשכנתא לאורך השנים. יכולת
ההחזר נמדדת על פי הכנסות, גיל, התחייבויות נוספות, הכנסות נוספות. לרוב
סכום ההחזר לא יעלה על 35% מסך ההכנסות (נטו) הפנויות של הלווים

ל
לוח סילוקין
לוח המפרט מראש את מועדי התשלומים של הלווים לצורך פירעון ההלוואה
ואת הסכומים לתשלום בכל אחד מהמועדים, עד לפירעונה הסופי. בפועל, אם
ההלוואה צמודה, יתווספו לסכום ההחזר גם הפרשי הצמדה/שער

:קיימים שני סוגי לוחות סילוקין עיקריים
לוח שפיצר" - בלוח סילוקין זה, סכום ההחזר הוא קבוע ואילו הרכב הסכום"
החלוקה בין תשלומי הריבית לתשלומי הקרן משתנים בכל סילוק. לוח שפיצר
הוא לוח הסילוקין הנפוץ ביותר בתחום המשכנתאות בישראל
לוח קרן שווה" - בלוח סילוקין זה תשלום ההלוואה וההרכב שלה בריבית ובקרן"
נשאר קבוע לכל אורך חיי המשכנתא

מ
מדד המחירים לצרכן
מדד המחירים לצרכן מודד את השינוי במחיר סל המוצרים הבסיסי - משקף
למעשה את ערך הכסף במשק בין התקופה הנוכחית לתקופת החישוב
הבסיסית. ההשוואה נעשית באחוזים או בנקודות, ומפורסמת בכל 15 לחודש
על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

מכתב כוונות
מסמך רשמי המונפק על ידי הבנק, ובו מתחייב הבנק להסרת שיעבוד בכפוף
לתשלום סכום הלוואה עד לתאריך מסיום
מכתב זה נדרש לדוגמא בעת עסקת רכישת יד שניה שעדיין לא הסתימה
המשכנתא בגינה

מנהל מקרקעי ישראל
מנהל מקרקעי ישראל הוא הגוף המנהל, על פי חוק, את קרקעות המדינה,
הקרן הקיימת לישראל ורשות הפיתוח, המהוות כ- 90% משטח מדינת ישראל 

מס רכישה
לפי החוק, רכישת בית בישראל חייבת במס רכישה, המתבטא באחוז מסוים
.ממחיר הדירה. אחוז זה משתנה ומתעדכן מעת לעת)

כיום, על רכישת דירה להשקעה יש לשלם 8% מערך הדירה
מומלץ לאמוד את שיעור מס הרכישה
הצפוי באמצעות סימולטור מס הרכישה של משרד האוצר

מענק מותנה
מענק מותנה הוא מענק המשולב במסלולי המשכנתא. מוענק על ידי משרד
הבינוי והשיכון. למענק תנאי ריבית ופרישת שנים כמו כל מסלול רגיל. לרוב,
התנאים של המענק מחייבים את הרוכש למספר שנים באחזקת הנכס, או
במגורים באזור מסוים וכדו'

מרווח
מרווח זהו הרווח הקבוע של הבנק בהלוואות משתנות, מרווח הבנק לא משתנה
למרות שינויי הריבית

משכנתא
משכנתא היא הלוואה בה משעובד נכס מקרקעין כערובה (בטוחה)  להחזר
הלוואה, מעבר למשכנתא לרכישת נכס ניתן לקבל גם הלוואה לכל מטרה

נ
נכס קיים
ניתן להשתמש ולשעבד לטובת הבנק נכס שנמצא כבר בבעלות הלווים, על מנת
לקחת הלוואת משכנתא לצרכים שונים כגון: שיפוץ דירה, עזרה לילדים, מימון
אירועים וכו' לדוגמא: לבני זוג יש דירה בבעלותם המלאה, עכשיו הם יכולים
לנצל אותה כנכס קיים, ולמשכן אותה כדי לקבל משכנתא לצורך שיפוץ כללי של
הדירה שלהם

ס
סילוק מוקדם מלא
החזר הלוואה כלשהי לבנק טרם מועד סיום ההלוואה כפי שמופיע בהסכם.
סילוק מוקדם חלקי
החזר חלק מיתרת ההלוואה לבנק לפני מועד סיום הלוואה כפי שמופיע בהסכם
הלוואה

ע
עוגן
עוגן, למרות שנשמע קבוע, הוא המרכיב המשתנה בהחזרי הריבית. ישנם
מספר סוגי עוגנים כגון: פריים, מק"מ, אג"ח וכדו'. כל בנק בוחר לאיזה עוגן
להיצמד בכפוף לעוגנים שקובע בנק ישראל

עמלה תפעולית
עמלה תפעולית הינה תשלום בגין העלות התפעולית של הפעולה, עמלה
תפעולית ניגבת בעת סילוק מוקדם של הלוואה או סילוק מוקדם חלקי של
הלוואה ובעת מחזור משכנתא, כיום גובה העמלה כהינו  60 ש"ח 

עמלה אי הודעה מוקדמת
עמלה אי הודעה מוקדמת נגבית במקרה בו לא הגיעה בזמן לבנק הודעה על
כוונה לסלק את ההלוואה או חלק ממנה. גובה העמלה הוא 0.1% מהסכום
הנפרע על מנת להימנע מעמלה זו יש להודיע לבנק 10 ימים מראש
ולפרוע בין היום 11ליום ה- 30
חשוב לציין - כי במהלך ימי הודעה ההלוואה ממשיכה לצבור ריבית

עמלת היוון
עמלה הנגבית כאשר הריבית הנוכחית בהלוואה נמוכה יותר מהריבית
הממוצעת במשק על הלוואות דומות. (מתפרסם על יד בנק ישראל כל 10
לחודש). העמלה מחושבת ע"פ מספר השנים  שנותרו בחיי המשכנתא
ובשינויי הריבית

ערבים
החתמת ערב/ים היא בטוחה נוספת )נוסף על שיעבוד הנכס( שהלווה נדרש
במקרים מסוימים, להמציא לבנק, כדי לערוב לחיוביו על פי הסכם ההלוואה.
במקרים מסוימים יכול הבנק לדרוש מהערב להשתתף בתשלומי המשכנתא
החודשיים

ערבות חוק מכר
ערבות בנקאית הניתנת על ידי קבלן )דירה שטרם נבנתה או שנמצאת עדין
בתהליכי בניה ( לרוכש, הערבות מבטיחה החזרת כל הכספים ששולמו על
חשבון הדירה במקרה והמוכר אינו יכול לסיים את הבניה או להעביר לקונה
בעלות על הדירה 

פ
פרי פסו
במקרה שהדירה שברשות הלווים משעובדת לבנק מסוים, והם מעוניינים לקבל
משכנתא נוספת מבנק אחר (לסילוק המשכנתא הקיימת או משכנתא נוספת)
עליהם לקבל את הסכמת הבנק הראשון לרישום המשכנתא הנוספת, הסכמה זו
נקראת פרי פסו 

ק
קרן
סכום הלוואה ללא הריבית והצמדה), סכום הביצוע המקורי)
ר
ריבית
מחיר הכסף, המחיר אותו גובה הבנק מהלווים תמורת ההלוואה שנתן
ריבית הפריים
ריבית בסיסית הנקבעת על ידי הבנקים המסחריים, היא מבוססת על ריבית
הבסיס של בנק ישראל בתוספת מסוימת עליה מחליטים הבנקים )התוספת
כהיום עומדת על 1.5% (. ריבית בנק ישראל יכולה להשתנות אחד לחודש ביום
חמישי האחרון של החודש.

ש
שעבוד הדירה
משכון הזכויות בדירה כערובה להחזרת הלוואה על ידי הלווים לבנק
משכון הזכויות נעשה על פי חוזה הלוואה .

שמאות
על כל נכס מקרקעין ישנה שמאות מוסמכת המעריכה את שווי הנכס. במקרים
מסוימים ידרוש הבנק הערכת שמאי לגבי הנכס. מטרת ההערכה היא לאמת
את שווי הנכס והסטטוס המשפטי שלו.
לדוגמא: כאשר נבצע רכישה מיד שניה ידרוש הבנק הערכת שמאי על מנת
לאשר סכום מסוים למשכנתא
.

תמהיל

תמהיל משכנתא הוא סך המסלולים והפרישות השונות המרכיבים 

את המשכנתא שלנו, בתמהיל ישנו כל המידע הנחוץ לגבי המשכנתא

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

לוח סילוקין

מכתב כוונות

 חיפושים נפוצים