עמלת פירעון מוקדם /ישראל כהן
כמעט כל מי שלקח משכנתא בחייו, נתקל בוודאי במושג "קנס", המדבר על תשלום נוסף שעלינו לשלם לבנק, אם ברצוננו להחזיר חלק מהמשכנתא שלנו (או את כולה), לפני תום תקופת ההלוואה. ה"קנס" חל גם במקרה בו אנו רוצים למחזר את המשכנתא שלנו למשכנתא אחרת בריבית טובה יותר, עקב ירידת הריבית בשוק משכנתאות.


   בעמלת הפירעון מספר מרכיבים :
1- עמלה תפעולית - תשלום בגין העלות התפעולית של הפעולה. עמלה זו נגבית בעת פירעון מוקדם והיא תמיד קיימת . בעת ההלוואה ובעת מחזור ההלוואה למסלול אחר. גובה עמלה זאת הוא 60 ש"ח. 
2- עמלה אי הודעה מוקדמת - עמלה זו נגבית רק במקרה בו לא הודעתם בכתב על כוונתכם לסלק לפחות 10 ימים מראש יום מתאריך ההודעה ולא פרעתם את ההלוואה עד 30 ימים מראש, חשוב לציין כי במהלך ימי ההודעה הלוואה ממשיכה לצבור ריבית יומית . אם לא תודיעו לבנק על סילוק הלוואה תשלמו עמלת פירעון מוקדם בגובה 0.1% מהסכום שהחזרתם, לדוגמא : אם החזרתם לבנק הלוואה בגובה של 800,000 ש"ח תשלמו עמלה בגובה  80 ש"ח. 
3- עמלת מדד ממוצע - נגבית בהלוואות צמודות מדד בלבד, אם הפירעון המוקדם נעשה בין ה- 1-15 לחודש, לפני פרסום המדד לאותו חודש תשולם עמלה בגובה מחצית משיעור המדד הממוצע - מחשבים ממוצע של המדד שנה אחורה ומחלקים בשתיים. לאחר ה- 16 לחודש המדד ידוע ויתרת הלוואה כבר צמודה. לכן עמלה זאת לא קיימת בתאריכים אלה. 
4- עמלת היוון - עמלה זו נגבית רק אם הריבית הנוכחית של ההלוואה נמוכה יותר מהריבית הממוצעת על משכנתאות הנהוגה במשק (על פי מסלול ההלוואה) ביום הפירעון המוקדם. עמלה זו נגבית הן בעת פירעון מוקדם של ההלוואה והן בעת מחזור ההלוואה למסלול אחר.
לדוגמא: הלוואה בגובה 800,000 ש"ח שנלקחה ל-25 שנים, בריבית של 5%. כעבור 4 שנים מעוניינים לבצע פירעון מוקדם של הלוואה :  
במידה והריבית הממוצעת על הלוואות זהות הינה 5.2% - לא תשולם עמלת היוון. במידה והריבית הממוצעת על הלוואות זהות הינה 3.5%, תשולם עמלה בגובה -  62,989  ש"ח. 
חשוב לציין כי במידה ומדובר במסלול של ריבית משתנה, בנקודת היציאה לא תגבה עמלת היוון.
אם תמחזרו את הלוואה לפני נקודת היציאה תשלמו עמלת היוון על פי מספר השנים שנותרו עד נקודת היציאה.
לדוגמא: במסלול של ריבית משתנה כל חמש שנים - במידה ונפרע כעבור שנתיים יחושב הקנס על פי
שלוש השנים שנותרו עד לנקודת היציאה הקרובה.

עמלת פירעון מוקדם /ישראל כהן
כמעט כל מי שלקח משכנתא בחייו, נתקל בוודאי במושג "קנס", המדבר על תשלום נוסף שעלינו לשלם לבנק, אם ברצוננו להחזיר חלק מהמשכנתא שלנו (או את כולה), לפני תום תקופת ההלוואה. ה"קנס" חל גם במקרה בו אנו רוצים למחזר את המשכנתא שלנו למשכנתא אחרת בריבית טובה יותר, עקב ירידת הריבית בשוק משכנתאות.


   בעמלת הפירעון מספר מרכיבים :
1- עמלה תפעולית - תשלום בגין העלות התפעולית של הפעולה. עמלה זו נגבית בעת פירעון מוקדם והיא תמיד קיימת . בעת ההלוואה ובעת מחזור ההלוואה למסלול אחר. גובה עמלה זאת הוא 60 ש"ח. 
2- עמלה אי הודעה מוקדמת - עמלה זו נגבית רק במקרה בו לא הודעתם בכתב על כוונתכם לסלק לפחות 10 ימים מראש יום מתאריך ההודעה ולא פרעתם את ההלוואה עד 30 ימים מראש, חשוב לציין כי במהלך ימי ההודעה הלוואה ממשיכה לצבור ריבית יומית . אם לא תודיעו לבנק על סילוק הלוואה תשלמו עמלת פירעון מוקדם בגובה 0.1% מהסכום שהחזרתם, לדוגמא : אם החזרתם לבנק הלוואה בגובה של 800,000 ש"ח תשלמו עמלה בגובה  80 ש"ח. 
3- עמלת מדד ממוצע - נגבית בהלוואות צמודות מדד בלבד, אם הפירעון המוקדם נעשה בין ה- 1-15 לחודש, לפני פרסום המדד לאותו חודש תשולם עמלה בגובה מחצית משיעור המדד הממוצע - מחשבים ממוצע של המדד שנה אחורה ומחלקים בשתיים. לאחר ה- 16 לחודש המדד ידוע ויתרת הלוואה כבר צמודה. לכן עמלה זאת לא קיימת בתאריכים אלה. 
4- עמלת היוון - עמלה זו נגבית רק אם הריבית הנוכחית של ההלוואה נמוכה יותר מהריבית הממוצעת על משכנתאות הנהוגה במשק (על פי מסלול ההלוואה) ביום הפירעון המוקדם. עמלה זו נגבית הן בעת פירעון מוקדם של ההלוואה והן בעת מחזור ההלוואה למסלול אחר.
לדוגמא: הלוואה בגובה 800,000 ש"ח שנלקחה ל-25 שנים, בריבית של 5%. כעבור 4 שנים מעוניינים לבצע פירעון מוקדם של הלוואה :  
במידה והריבית הממוצעת על הלוואות זהות הינה 5.2% - לא תשולם עמלת היוון. במידה והריבית הממוצעת על הלוואות זהות הינה 3.5%, תשולם עמלה בגובה -  62,989  ש"ח. 
חשוב לציין כי במידה ומדובר במסלול של ריבית משתנה, בנקודת היציאה לא תגבה עמלת היוון.
אם תמחזרו את הלוואה לפני נקודת היציאה תשלמו עמלת היוון על פי מספר השנים שנותרו עד נקודת היציאה.
לדוגמא: במסלול של ריבית משתנה כל חמש שנים - במידה ונפרע כעבור שנתיים יחושב הקנס על פי
שלוש השנים שנותרו עד לנקודת היציאה הקרובה.