תקנון מבצעים והגרלות- מחיר למשתכן/בונים יחד/בונים ומשפצים בדרום/ משכנתא לקיבוצים/ בנה ביתך

 

1.    עורך המבצעים

המבצעים נערך על-ידי קדוש מאיר סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "החברה"). 

2.     פרטי המבצעים 

    פרטי המבצעים הם כמפורט באתר החברה, בפורטלים ובפרסומים השונים

3    תקופת המבצעים

תקופת המבצעים הינה עד לסיום המבצעים בהחלטת החברה. החברה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצעים לפי שיקול דעתה הבלעדי. לאחר סיום תקופת המבצעים לא תהא ללקוח כל זכות שהיא בהתאם למבצעים.

4.    ההשתתפות במבצעים

המבצעים מיועד לחברי פורטל 'בונים יחד' על פי תקנות הפורטל הנמצאות באתר 'בונים יחד'.

המבצעים מיועד לרוכשי מחיר למשתכן בכל הארץ

ב.    השתתפות במבצעים מהווה הסכמה של הלקוח להוראות התקנון והתחייבות כי מעבר לזכויות המוקנות ללקוח במפורש בתקנון זה לא תהא ללקוח ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה, מכל סיבה שהיא.
                                                 
5.  חריגים ותוספות:
מחירי המבצע הינם מחיר בסיס ואינם מהווים מחיר הכולל את השירותים הבאים:

- תוספת למשכנתא ו/או הלוואה לכל מטרה

- ייעוץ פיננסי הכולל בדיקת חשבון עו"ש והעברות חשבון וכדו'.

- ייעוץ למסורבי משכנתא ובעלי עבר חריג ו/או מוגבלים בחשבון

6.    אחריות

    א.    ההשתתפות במבצעים הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח. 
    ב.    מבלי לפגוע באמור לעיל מובהר בזה כי החברה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה לא יישא באחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה שייגרמו בגין ההשתתפות במבצעים.

7. סמכות השיפוט והדין

    על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון ו/או המבצעים לפיו יובאו להכרעה אך ורק בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל- אביב-יפו בלבד.

8.    שונות

    א.    המבצעים כפוף להוראות שבתקנון זה.
    ב.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצעים ו/או להפסיקו ו/או לבטלו ללא הודעה מוקדמת. 
    ג.    היה ותמצא אי התאמה או סתירה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין כל פרסום ביחס למבצעים, תהיינה הוראותיו של תקנון זה עדיפות והן אשר תקבענה.
    ד.    לקוח אשר יעבור על הוראות תקנון זה ו/או על הוראות כל דין, לא יהא זכאי לכל זכות או הטבה בהתאם למבצעים. 
    ה.    אי שימוש בזכות המוקנית לחברה על פי תקנון זה לא ייחשב ויתור על אותה זכות באותו מקרה ו/או במקרה אחר, דומה או שאינו דומה. 
    ו.    תקנון המבצעים ימצא במשרדי ההנהלה של החברה ויאופשר לכל לקוח לעיין בו. 
    ז.    בהשתתפותו במבצעים מצהיר הלקוח ומאשר כי הוא מקבל עליו את הוראותיו של התקנון, כי ניתנה לו אפשרות לקרוא את התקנון והוא מסכים ומאשר כי תקנון זה והוראותיו יחולו עליו ויחייבו אותו לכל דבר וענין בכל הקשור במבצעים.
    ח.    במקרה שיוכח כי קיימת ללקוח עילת תביעה מוצדקת בכל הקשור והכרוך למבצעים  כלפי החברה ו/או מי מטעמה, יוגבל הפיצוי המקסימאלי לו יהא זכאי הלקוח, אם בכלל וזאת לאחר שיוכיח את תביעתו, עד לסכום ההטבה המוקנית במסגרת המבצעים ולא מעבר לכך.
    ט.    ההטבה בהתאם למבצעים אינה ניתנת להמרה. במידה ולא יממש הלקוח את ההטבה מכל סיבה שהיא, לא יהיה צורך לפצותו או לשנות את מהותה.
    י.    לחברה שיקול דעת בלעדי לשנות את המבצעים ו/או להחליפו. 
    יא.    הגרלות החברה:

קדוש מאיר סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "עורכת ההגרלה") של החברה בהתאם להוראות תקנון זה המפורטות להלן.

השתתפות בפעילות כפופה לתנאי תקנון זה ומיועדת לחברי עמוד הפייסבוק בלבד.

כל פעולה להשתתפות בפעילות מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

"הפעילות" – פעילות אשר בסופה יוגרל זוכה אחד אשר יזכה בכרטיס זוגי להופעה "שני משוגעים.
1.1 הוראות התקנון נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם פונים לגברים ולנשים כאחת.

1.2 הוראות תקנון זה נועדו לפרט ולהסדיר את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות אשר נערכת על ידי עורכת ההגרלה, בהתאם להיתר כללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית, לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977.

2. תקופת הפעילות

2.1 הפעילות תיערך בתקופה שבין יום 1.5.2018 ועד ליום 23.5.2018 (תקופה זו תקרא להלן: "תקופת הפעילות").

2.2 עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה, ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.

3. כללי הפעילות ותנאי ההשתתפות

3.1 לצורך הפעילות, ייחשב כמשתתף כל אדם המקיים את כל התנאים שלהלן במצטבר (להלן: "משתתף/ים"). עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה.

3.1.1 גילו 18 שנים או יותר; ו-
3.1.2 הוא תושב ישראל; ו-
3.1.3 הוא חבר בעמוד הפייסבוק של החברה

3.2 עורכת ההגרלה אינה מתחייבת להודיע מתי והאם זכו בפרס.

3.3 לצורך השתתפות בפעילות, על המשתתף, 

מובהר כי בכך שיידרש המשתתף ללחוץ "לייק" ו"שיתוף" ציבורי, הוא מאשר נגישות לפרטיו האישיים הכוללים שם וכתובת דואר אלקטרוני. מובהר בזאת, כי הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתתפים ישמשו את עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה אך ורק לצורך קשר עם המשתתפים ו/או חלוקת הפרס.

3.4 ביום 20.5.2018 (להלן: "מועד עריכת ההגרלה") יבחר באופן רנדומאלי זוכה אחד מבין המשתתפים אשר עמדו בתנאי ס' 3.3 לעיל, אשר יהיה זכאי לפרס כפי שמוגדר בתקנון זה.

3.5 בתוך מספר ימים ממועד עריכת ההגרלה, תפורסמנה תוצאות ההגרלה באתר האינטרנט של עורכת הפעילות וכן יקבל הזוכה דואר אלקטרוני, מנציג של עורך ההגרלה, לצורך תיאום קבלה ומימוש הפרס על ידי הזוכה. הזוכה יידרש למסור פרטים מסוימים, כפי שיידרשו על ידי הנציג, על פי שיקול דעתו הבלעדי.

3.6 מובהר בזאת כי האחריות למסור את הפרטים האישיים במדויק היא של המשתתף בלבד, וכי לא תשמע ו/או תתקבל כל טענה נגד עורכת ההגרלה ו/או נגד כל מי שפועל מטעמה בקשר לפעילות ו/או בנוגע לחלוקת הפרס.

4. הפרס והכללים לזכייה בו

4.1 הפרס

הופעה זוגית של עומר אדם 'שני משוגעים ', סמי עופר, 24.5.2018.

4.2 משתתף אשר קיבל הודעה מאת עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בדבר זכייתו ייחשב לזוכה, ובלבד שעמד בתנאים שנקבעו בתקנון זה לשביעות רצונה של עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה, ורק לאחר שהציג תעודת זהות תקפה, ככל שהמשתתף יידרש לעשות כן.

4.3 זכאותו של הזוכה לקבל את הפרס תיבדק על פי הוראות הדין החל ועל פי הוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה ו/או מכל דין, עורכת ההגרלה או כל מי שפועל מטעמה יהיו רשאים שלא למסור פרס לאדם אשר השתתף בהגרלה, בדרך של עבירה או באמצעות מעשה לא חוקי ו/או שאינו בהתאם להוראות תקנון זה, מכל בחינה, על פי שיקול הדעת הבלעדי של עורכת ההגרלה.

4.4 היה והזוכה יבקש כי הפרס יימסר לידיו של אדם אחר במקומו, אזי על הזוכה האחריות להודיע לעורכת ההגרלה ו/או לכל מי שפועל מטעמה בכתב, למי יש למסור את הפרס, והודעה זו תכלול את שם הזוכה, ואת השם המלא והכתובת של מקבל הפרס מטעם הזוכה. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה לא יהיו אחראים ו/או מחויבים בכל דרך כלפי הזוכה המקורי לאחר משלוח הפרס על פי הוראות הזוכה.

4.5 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אין להמחות ו/או למשכן ו/או למכור ו/או להחליף ו/או להמיר לכסף ו/או שווה כסף ו/או לפרס אחר את הפרס, אלא אם כל פעולה כזו אושרה על ידי עורכת ההגרלה מראש ובכתב.

4.6 למען הסר ספק, מובהר בזה כי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה לא יישא באחריות בקשר עם הפרס המוענק במסגרת הפעילות, לרבות טיבו ואיכותו, ולכל נזק העלול להיגרם לזוכה בפרס ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד שלישי.

4.7 למען הסר ספק מובהר בזה, כי הזכייה בפרס כוללת אך ורק את הקבוע בתקנון זה. כל הוצאה נוספת בקשר עם השתתפותו של הזוכה או בקשר למימוש הפרס, לרבות הסעות, הוצאות מיוחדות בגין מגבלות של הזוכה וכיו"ב, יחולו על הזוכה עצמו בלבד.

4.8 אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או מי מטעמו לפרס.

5. יצירת קשר עם הזוכה

תוצאות ההגרלה תפורסמנה בעמוד הפייסבוק של עורכת הפעילות בסמוך למועד עריכת ההגרלה וכן יקבל הזוכה דואר אלקטרוני מנציג עורכת הפעילות. עורכת הפעילות תמסור לזוכה את הפרס במועד שיקבע בין עורכת הפעילות והזוכה. היה ולא ניתן יהיה ליצור קשר עם הזוכה, אזי אם בתוך 5 ימים מתאריך פרסום התוצאות, הזוכה לא ייצור קשר עם עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה, אזי עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה, יהיו רשאים לבטל את תוצאות הזכייה ביחס לזוכה שלא ניתן ליצור עמו קשר ו/או לעשות בפרס כפי שימצא לנכון, לרבות על ידי בחירת זוכה חדש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ולא תשמע ו/או תתקבל כל טענה של הזוכה המקורי או של כל משתתף אחר לעניין זה.

6. פרסום

6.1 כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או הזוכה ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת.

6.2 עם ההשתתפות בפעילות, מביע כל משתתף בפעילות לפרסום שמו, שם משפחתו, כתובתו וכל פרט נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות.

7. מידע ופרטים

מידע ופרטים נוספים לרבות תשובות לשאלות בנוגע לכל עניין אשר קשור לפעילות אפשר לקבל מאת נציג החברה בטלפון שמספרו: 08-6600889 בימים ראשון עד חמישי בשעות 09:30 עד 16:00.
8. אנשים המנועים להשתתף בפעילות

9. המפקח

9.1 עו"ד מיכאל רביבו בכתובת משרדי החברה בברורים, מונתה על ידי עורכת ההגרלה לשמש כמפקחת על המבצע (להלן: "המפקח").
10. קניין רוחני ; פרטיות

10.1 כל זכויות הקניין הרוחני (מכל סוג), לרבות בין השאר ולא רק, סימני מסחר, סודות מסחריים, זכויות יוצרים וכדומה, בין אם זכויות אלה רשומות ובין אם לאו, בקשר לפעילות ו/או כל חלק שלה, לרבות בין השאר: התכנים של הפעילות, העיצובים וכל תוכנה, יישום, קוד, גרפיקה ו/או קבצי וידיאו אחרים, קבצי טקסט וחומרים אחרים, בין בצורה של קוד מקור, קוד אובייקט ובין בממשק חיצוני, הם רכושם הבלעדי של עורכת הפעילות ו/או של צדדים שלישיים (לפי העניין), ויישארו רכוש בלעדי של עורכת הפעילות ו/או של צדדים שלישיים כאמור.

10.2 לא חלה על המשתתף כל חובה חוקית למסור פרטים אישיים לחברה (אולם אם אותו משתתף יימנע מלמסור מידע זה – אותו משתתף לא יוכל להשתתף בפעילות), ומסירת המידע לחברה נעשית על פי רצונו החופשי ובהסכמתו של המשתתף.

11. כללי

11.1 עותקים של תקנון הפעילות, בנוסף לאתר האינטרנט, ניתן למצוא במשרדי עורכת הפעילות.

11.2 עם לחיצת לייק ושיתוף ציבורי, מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
עורכת ההגרלה ו/או מי שיפעל מטעמה יהיו רשאים לפרסם ו/או להתיר לפרסם את פרטי הזוכה בפרס, בכפוף לדין החל. ההשתתפות בפעילות ומסירת הפרטים על ידי הזוכה לעורכת ההגרלה מהווים הסכמה של הזוכה לפרסום פרטיו כאמור.

113 האחריות למסור את כל הפרטים הנדרשים בצורה מלאה ומדויקת חלה על המשתתף עצמו, ועורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה שומרים לעצמם את הזכות לפסול משתתף שלא יעשה כן, על פי שיקול דעתם הבלעדי, ולא תשמע ו/או תתקבל, טענה כלשהי, מכל צד, בעניין זה.

11.4 המשתתף מסכים כי פגם ו/או עיכוב ו/או הפרעה או כל דבר בעל אופי דומה בפעילות, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כתוצאה מכח עליון ו/או כתוצאה מאירועים שאינם בשליטת עורכת ההגרלה, לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה, ולא יקנו למשתתף כל זכות ו/או סעד, למעט כקבוע מפורשות בתקנון זה.

11.5 במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהן בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים בכל אמצעי תקשורת, תגברנה הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין.

11.6 עורכת ההגרלה תהיה רשאית להביא את הפעילות לידי סיום, מכל סיבה שתראה לה סבירה בנסיבות העניין ו/או לבטל אותה ו/או להכניס בה שינויים, לרבות על ידי שינוי הפרסים, כולם או מקצתם, בכל שלב של הפעילות. למשתתפים לא תהיה כל טענה בקשר לסיום הפעילות ו/או בקשר לשינוי בפעילות כאמור לעיל.

11.7 ההשתתפות בכל שלב של הפעילות היא על אחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת ההגרלה ו/או כל מי שפועל מטעמה אינם נושאים בשום אחריות לכל נזק שנגרם ו/או ייגרם למשתתף כתוצאה ו/או בקשר להשתתפותו בכל שלב של הפעילות ו/או בקשר לזכייתו בפעילות ו/או בקשר למימוש ו/או שימוש בפרס.

11.8. הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד ולבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו תהיה הסמכות לדון בכל תביעה.


    יב.    למעט זכותו של הלקוח להטבה או לזכות הכלולים במפורש במבצעים (באם יעמוד בתנאים לקבלתם בהתאם לתקנון) הלקוח פוטר את החברה ו/או מי מטעמה מכל טענה ותביעה הקשורים במישרין או בעקיפין במבצעים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מאשר כי כל תקלה, שיבוש, איחור, שינוי וכדומה אשר לחברה אין שליטה עליהם או אשר מקורם בכח עליון, מלחמה, שביתה, מעשי טרור,  לא יזכו אותו לכל סעד או זכות.
    יג.    בתקנון זה השימוש בלשון זכר הינו לצרכי נוחות בלבד והוא מתייחס גם לנקבה ו/או לרבים.